REC Homepage

REC Homepage

 
terug naar actueel

 

 Actueel

 Compensatiemaatregel bezuiniging AWBZ

Een deel van de leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgt door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Pakketmaatregel AWBZ) minder of geen PGB (persoonsgebonden budget) voor inzet binnen het onderwijs.

Door deze beperking van de AWBZ is de extra ondersteuning voor een aantal leerlingen niet (meer) beschikbaar of minder geworden. Als een leerling zonder die steun niet meer aan het onderwijs kan deelnemen, kan de school extra geld voor ondersteuning aanvragen. Daarvoor stelt het ministerie van OCW vanaf 1 januari 2010 tot 1 augustus 2013 jaarlijks subsidie beschikbaar via de regeling "Subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009".

Het geld, 10 miljoen euro in totaal per schooljaar, is ter verdeling toegekend aan de regionale expertisecentra (REC's) voor cluster 3 en 4. Voor deze manier van toedeling is door het ministerie gekozen om versnippering te voorkomen en omdat in die clusters de meeste leerlingen zitten die extra zorg nodig hebben.

Aanvragen

Scholen kunnen geld voor extra ondersteuning aanvragen bij een REC cluster 3 of 4. Dit kan met het aanvraagformulier dat door de REC's in Noord Holland wordt gehanteerd. Het formulier moet zo snel mogelijk worden ingeleverd.

Het maakt niet uit of de leerling een indicatie heeft voor cluster 3 of 4 of voor cluster 1 of 3. Het doet er ook niet toe of de leerling op een reguliere school zit of in het speciaal onderwijs.

Voorwaarden

Ten aanzien van de leerling, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De leerling moet een indicatie hebben voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een rugzakje, of op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn geplaatst vanuit een zorginstelling.
  • De leerling moet meer ondersteuning nodig hebben dan een school redelijkerwijs kan bieden.
  • Er moet een CIZ-indicatie aangevraagd zijn.
  • CIZ moet op de PGB-beschikking het aantal uren voor school expliciet aangeven.
  • Deze schooluren moeten door de ouders op school worden ingezet.
  • Voor leerlingen die niet thuis wonen, moet de regulieren school aan de instelling verzocht hebben om uren vanuit de middelen dagbesteding in te zetten.
  • De leerling moet geen, of te weinig, persoonsgebonden budget of de reguliere school moet geen of te weinig dagbestedingsmiddelen van de zorginstelling krijgen.

De school moet aangeven waarom zij zonder die extra steun geen verantwoord onderwijs aan de leerling kan geven. De school moet de ouders van de leerling bij het verzoek betrekken, plus de ambulant begeleider of de commissie van begeleiding. Als de leerling in een instelling woont, moet een vertegenwoordiger van de instelling bij het verzoek betrokken worden.

Toekenning

Het REC zal de aanvraag beoordelen en een besluit nemen op grond van de voorschriften in de compensatieregeling. Over het algemeen zullen REC's twee momenten van teokenning per schooljaar hanteren, voor zover van toepassing met terugwerkende kracht. Aanvragen ingediend voor 1 mei, worden voor aanvang van het schooljaar beoordeeld. Aanvragen ingediend voor 1 januari, worden uiterlijk in februari beoordeeld.

Download hier het formulier.

 


Zoeken


REC Homepage